MORNA

Catholic Burial

Mornna Vorvim Sasnnik Jivit :

28.03.19
Honarata Carvalho                                91 years

07.03.19
Severina Isabel Mascarenhas           86 years

19.03.19
Conceicao Rodrigues                           86 years

 

Sasnnacho visov Sorvespora, Tankam favo kor.