LOGNA

LOGNA

Logan Vorvim Kuttumbik Jivit 

 

 

 

 

Krista ani Povitr Sobhe sovem ekvott ani sufoll mog cholta, logn sonvskara vorvim hea Kristi poti-potininim teach ekvottachim ani mogachim rupkar ani bhagidar zaunk, he amche anvdde ani magnnim. Tumkam porbim.